Minaret and Sunset, Taj Mahal, Uttar Pradesh, India

Minaret and Sunset, Taj Mahal, Uttar Pradesh, India

Minaret and Sunset

From Minaret & Sunset.